Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника Општине бр. 020-2-75 од 27.07.2022. године је на седници одржаној 30. децембра 2022. године, донела Предлог одлуке о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

На основу овог Предлога одлуке, председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о oдобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, која се налази у прилогу.

 

Одлука и Предлог одлуке-Спорт