У оквиру пројекта „Растемо заједно“организација цивилног друштва Центар за реинтеграцију и активизам Београд је спровела истраживање о потребама породица ромске националности родитеља деце основношколског и средњешколског узраста, у домену образовне подршке.

Имајући у виду положај родитеља и деце ромске националности на плану образовања, као и потребу за пакетом додатне помоћи и подршке током школовања као дугорочног и одрживог пута изласка из трансгенерацијског сиромаштва и социјалне искључености, пројекат има за циљ да утврди општимални модел подршке који би могао бити од помоћи у наредном периоду будући да је у складу са стратешким документом локалне самоуправе „Локалног aкционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији  ГО Звездара за период 2021-2023.“ у коме је образовање једна од кључних компоненти.

Циљ истраживања је приказ и дескрипција положаја родитеља припадника ромске националности на територији ГО Звездара, препрека и изазова са којима се суочавају и потребе за подршком како би кроз то подржали своју децу на плану образовања. Кроз истраживање обухваћена је и процена родитељских компетенција, срединских фактора, постојећа подршка система, као и снаге и ризици који могу утицати на функционисање целокупне породице.

Добијени резултати истраживања могу бити од значаја за креирање препорука за унапређење подршке родитељима припадницима ромске националности на територији ГО Звездара у домену образовања деце и то кроз унапређење еположаја деце која су обухваћена истраживањем на територији општине.

Теренско истраживање је спроведено током авуста и септембра 2021.године на територији Звездаре, а учешће у истраживању узело је укупно 80 родитеља ромске националности.

Најважнији резултати добијени овим истраживањем биће доступни јавности, удружењима грађана чији рад је фокусиран на проблеме ромске заједнице као корисна ситуациона анализа о потребама и могућностима ромских родитеља у процесу образовања њихове деце.

Истраживање је подржано од стране програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ.