ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Обједињена процедура

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21).

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским питем („Сл.гласник РС“ бр. 68/19)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Од 01.01.2016. године захтеви се могу поднети искључиво електронским путем.

Преко система Агенције за привредне регистре можете поднети електронску пријаву у свим регистрима и евиденцијама Агенције које су омогућене као електронске услуге: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Tаксе

 

Све информације можете добити на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs
Обједињена процедура – издати документи:

 • Грађевинске дозволе
 • Потврда о пријави почетка радова
 • Решење издато у складу са чланом 145.
 • Закључци
 • Употребна дозвола

Обједињена процедура – опис поступака

 1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Захтев за издавање локацијских услова са потребном документацијом се подноси надлежном органу кроз ЦИС- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове града Београда , адреса Краљице Марије бр.1.
 2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева  кроз Централни информациони  систем (ЦИС), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања. Грађевинска дозвола издаје се инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, као и спецификација посебних делова објекта;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,

3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију.

Уз захтев прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;

4) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
5) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
6) доказ о уређењу међусобних односа  са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
7) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;

8) доказ да је плаћена накнада за промену земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште.

 

По поднетом захтеву Одељење врши проверу испуњености формалних услова:

да ли је надлежан за поступање; да ли је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова; да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима и да ли приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. У овој фази поступка проверава се и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са издатим локацијским условима и утврђује се постојање одговарајућег права на земљишту односно објекту у складу са законом. Ако нису испуњени формални услови захтев се одбацује решењем у року од 5 радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Против наведеног решења подносилац захтева може изјавити приговор општинском Већу у року од 3 дана од достављања. Ако подносилац захтева у року  од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници АПР-а, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони недостатке, не доставља документацију нити поново плаћа таксу. Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева.  Ако су испуњени формални услови  Одељење по службеној дужности  прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра (РГЗ-а) копију плана и извод из листа непокретности, а затим и обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП. Одељење доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева. На решење о грађевинској дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања решења.

 

 1. ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

Поступак за измену решења о грађевинској дозволи покреће се подношењем захтева  кроз Централни информациони  систем (ЦИС).

Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се:

1) нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, ако се измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу;

2) доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена тражи због промене инвеститора;

3) уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог решења;

4) изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса.

На проверу испуњености формалних услова сходно се примењују одредбе  које се односе на издавање грађевинске дозволе. Ако су испуњени услови за измену решења о грађевинској дозволи овај орган доноси решење у року од 5 радних дана од дана пријема уредне документације. На решење о измени грађевинске дозволе подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана

 

 1. РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА по чл. 145. Закона о планирању и изградњи(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21)

Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потебно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде односно врсти радова који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“ бр. 102/20, 16/21, 87/21)  обухваћени су радова на изградњи објеката из чл. 2. тачка 24. (помоћни објекти) и 24а (економски објекти), инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, на реконструкцији објекта, на адаптацији објекта, на санациjи објекта, на промени намене објекта без извођења грађевинских радова, на промени намене објекта уз извођење грађевинских радова, раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора,  уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат,  на грађењу зиданих ограда.

За радове на текућем одржавању објекта није потребно прибављати одобрење надлежног органа.

Поступак за издавање  решења о одобрењу за извођење радова покреће се подношењем захтева  кроз Централни информациони  систем (ЦИС).

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:

1) идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;

2) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења и накнадe за Централну евиденцију.

Уз захтев  прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;

2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;

3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен локацијским условима;

4) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

5) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;

У случају извођења радова из става 1. овог члана за које је потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.

Ако се утврди да нису испуњени формални услови захтев се одбацује решењем у року од 5 радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Против наведеног решења подносилац захтева може изјавити приговор општинском Већу у року од 3 дана од достављања. Ако странка у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници АПР-а , усагласи захтев и отклони недостатке, не доставља документацију нити поново плаћа таксу (странка може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева).   Ако је за радове наведене у захтеву потребно прибавити грађевинску дозволу, доноси се решење којим одбија захтев, у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Уколико су испуњени услови доноси се решење о одобрењу за извођење радова  у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. На наведено решење подносилац захтева може уложити жалбу у року од осам дана од дана достављања.

 

 1. ПРИЈАВА РАДОВА Инвеститор подноси пријаву радова у складу са издатом грађевинском дозволом и решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, врши се кроз ЦИС,  пре почетка извођења радова. Уз пријаву  подноси се доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законом, и доказ о уплати прве рате ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате, решење о кућном броју, доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве и накнади за Централну евиденцију. Овај орган без одлагања потврђује пријаву радова ако су испуњени формални услови. Ако нису испуњени формални услови  обавештава подносиоца  пријаве да нису испуњени услови за пријаву радова. Такође се без одлагања обавештава грађевинска инспекција о поднетој пријави радова.

Ово Одељење доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра (Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Звездара) правоснажно решење о грађевинској дозволи, потврду о пријави радова и извод из пројекта са графичким приказима и спецификацијом посебних делова, ради предбележбе објекта, односно посебних делова објекта у изградњи.

 

 1. ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља кроз ЦИС, одмах по завршетку њихове изградње. Уз изјаву из става 1. овог члана извођач радова прилаже геодетски снимак израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.

Ако је подносилац у пријави навео податке који нису у складу са подацима из грађевинске дозволе,  као и ако није доставио геодетски снимак, налаже инвеститору да без одлагања достави уредну пријаву темеља,  и обавештава га да ће се ако не поступи по том налогу сматрати да није извршена уредна пријава темеља. Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве, обавештава грађевинску инспекцију Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда о пријему те изјаве, без обзира да ли је та изјава уредна и потпуна. Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од десет радних дана по пријему обавештења изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и да о резултатима тог надзора обавести овај орган.

 

    7.  ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

Извођач радова подноси  изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС, одмах по завршетку те фазе изградње.   Овај орган у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава грађевинску инспекцију Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда о пријему те изјаве, а она је обавезна да у року од десет радних дана по пријему обавештења изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта и да о резултатима тог надзора обавести овај орган.

 

 1. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУПоступак за прикључење објекта на комуналну и другуинфраструктуру покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев се прилаже  сепарат из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се показује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака као и доказ о плаћању таксе односно накнаде  за прикључење објекта на инфраструктуру. Овај орган у року од три дана од дана пријема захтева упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са тим захтевом. Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктури и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева.

 

      9. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се:  извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се ближе уређује садржина техничке документације, односно пројекат за извођење и изјава стручног надзора, извођача радова и инвеститора да није одступљено од пројекта за извођење, а за објекте из члана 145. овог закона за које није прописана израда пројекта за извођење изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова да није одступљено од идејног пројекта, спецификација посебних делова, решење о утврђивању кућног броја, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и елаборат геодетских радова за подземне инсталације, сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима, као и други докази у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона.

По пријему захтева за издавање употребне дозволе, овај орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву. Ако је грађевинска дозвола издата за више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са законом, по службеној дужности проверава се код органа надлежног за послове државног премера и катастра да ли је извршено спајање тих катастарских парцела. Ако нису испуњени формални услови  захтев се одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење разлога за такву одлуку. Против решења подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу,  у року од три дана од дана достављања. Ако подносилац захтева у року од 30 дана од његовог објављивања на интернет страници АПР-а, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља  документацију поднету уз захтев, нити  поново плаћа административну таксу и накнаду. Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева. Ако су испуњени формални услови Одељење службеним путем доставља елаборат геодетских радова на преглед РГЗ, Служби за катастар непокретности Звездара и прибавља коначни обрачун доприноса од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Решење о употребној дозволи доноси се у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Решење о употребној дозволи доставља се ради информисања финансијеру, ако и на њега гласи грађевинска дозвола; надлежној грађевинској инспекцији; имаоцима јавних овлашћења. На наведено решење подносилац захтева може уложити жалбу у року од осам дана од дана достављања.

 

 1. УКЊИЖБА ОБЈЕКТАУ року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра  врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговарајући упис у катастар водова.