ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Обједињена процедура

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14)

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским питем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15, 96/16)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Од 01.01.2016. године захтеви се могу поднети искључиво електронским путем.

Преко система Агенције за привредне регистре можете поднети електронску пријаву у свим регистрима и евиденцијама Агенције које су омогућене као електронске услуге: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

– Захтев за издавање грађевинске дозволе, измене решења о грађевинској дозволи и издавање решења у складу са чланом 145 Закона:
1) за објекат категорије А —————————— 810 дин
2) за објекат категорије Б——————————- 4.210 дин
3) за објекат категорије В——————————- 6.150 дин
4) за објекат категорије Г——————————- 6.150 дин

– Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом:
1) за објекат категорије А ——————————— 1.310 дин
2) за објекат категорије Б ———————————- 5.180 дин
3) за објекат категорије В———————————- 6.150 дин
4) за објекат категорије Г———————————- 6.150 дин

– Пријава завршетка израде темеља:
1) за објекат категорије А———————————– 1.790 дин
2) за објекат категорије Б———————————– 3.240 дин
3) за објекат категорије В———————————– 4.210 дин
4) за објекат категорије Г———————————– 4.210 дин

– Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу—- 330 дин

– Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара—— 330 дин

– Захтев за прикључење објекта на инфраструктуру—- 330 дин

– Захтев за издавање употребне дозволе:

1) за објекат категорије А———————————– 2.270 дин
2) за објекат категорије Б———————————– 10.040 дин
3) за објекат категорије В———————————- 19.750 дин
4) за објекат категорије Г———————————- 19.7500 дин

Републичку административну таксу уплатити на рачун: 840-742221843-57, позив на број 97 32-022

Приликом подношења захтева, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, добићете инструкције о начину плаћања накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура.

 

Све информације можете добити на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs
Обједињена процедура – издати документи:

  • Грађевинске дозволе
  • Потврда о пријави почетка радова
  • Решење издато у складу са чланом 145.
  • Закључци
  • Употребна дозвола

Обједињена процедура – опис поступака

1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Захтев за издавање локацијских услова са потребном документацијом се подноси надлежном органу кроз ЦИС- Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове града Београда , адреса Краљице Марије бр.1.

2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе, пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:
1)локацијски услови
2) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
3) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
4) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
7) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
8) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
9) доказ да је плаћена накнада за промену земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.

За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице. Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра извод из листа непокретност која је предмет захтева.Надлежни орган доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Подносиоцу захтева грађевинска дозвола доставља се без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана доношења. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању захтева подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања решења.

3. ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) предвиђени су радови на грађењу помоћних и економских објеката, извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцији, адаптацији, санацији, промени намене објекта без извођења грађевинских радова, промени намене уз извођење грађевинских радова, извођењу радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, грађењу зиданих ограда… Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:1) идејни пројекат , израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;2) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
4) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
5) доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
6) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате. Ако је за извођење радова потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских радова, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације. Најчешћи радови на инвестиционом одржавању објекта или стана су: подашчавање крова, постављање термо и хидроизолације, замена кровног покривача, поправка и замена олука, изолатерски и фасадерски радови, замена спољне столарије у постојећим отворима…Реконструкција је извођење грађевинских радова на постојећем објекту у волумену и габариту, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета. Најшчешћи радови на реконструкцији су:потпуна замена кровне конструкције са кровним покривачем задржавајући исти волумен и габарит претходног крова, мењање конструктивних елемената објекта, мењање величине и положаја отвора на фасади уз сагласност аутора објекта или Друштва архитеката Београда, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, промена намене и формирање нових засебних функционалних јединица…Санација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских конзерваторских и радова на ревитализацији. Најчешћи радови на санацији су: делимична замена кровнр конструкције са кровним покривачем у истом волумену и габариту, замена појединих конструктивних елемената… Адаптација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши промена организације простора у објекту, замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.Радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова (члан 144. Закона о планирању и изградњи) обухватају следеће:Текуће (редовно) одржавање објеката је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости. Радови на текућем одржавању станова су: поправка оштећених малтерисаних површина, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, расвете, радијатора и други слични радови. Посебна врста објеката: постављање жичане или дрвене ограде, као и грађење једноставних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење суседних објеката, а то су: вртна сенила до 15 м2 основе; стазе; платои; вртни базени и рибњаци површине до 12 м2 и дубине 1 м; надстрешнице основе до 10 м2; дечија игралишта; дворишни камини површине до2 м2 и висине до 3 м; колски прилази објектима ширине 2,5 до 3 м; плоче за обавештавање површине до 6 м2; соларни колектори који се не прикључују на електродистибутивну мрежу.

4. ПРИЈАВА РАДОВА Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145. Закона, врши се надлежном органу кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова. Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве и накнади за Централну евиденцију, као и:

1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није потребна израда студије;
3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.

Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења. Рокови за завршетак објекта почињу да теку од дана подношења пријаве.

5. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА И ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ Изјава о завршетку израде темељаИзвођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља кроз ЦИС, одмах по завршетку њихове изградње.Уз изјаву извођач радова обавезно подноси:

– фотокопија правоснажне грађевинске дозволе- геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских радова.
-решење о регистрацији геодетске фирме од стране АПР-а као и лиценца од Републичког геодетског завода.

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве. Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу и поступање по тој изјавиИзвођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС, одмах по завршетку те фазе изградње.Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве.

6. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев се прилаже се сепарат из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење ако у току грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се показује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака као и доказ о плаћању таксе односно накнаде за прикључење објекта на инфраструктуру.

7. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Објекат за који је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеној употребној дозволи. Поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом. Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:

1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозвола;
3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну евиденцију, укључујући и накнаду за поднету пријаву завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, ако су те пријаве подношене за објекат за који се тражи употребна дозвола;
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима;
5) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
6) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у складу са решењем из члана 145. Закона. Надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. Подносиоцу захтева доставља се употребна дозвола у року од 3 дана од дана доношења. На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања.

8. УКЊИЖБА ОБЈЕКТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА У року од 5 радних дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:

1) употребну дозволу;
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра, у року од 7 дана од достављања употребне дозволе доноси:

1) решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за ново изграђени објекат;
2) решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом.