На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/2011 – др. Закони и 44/2018 – др. закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“ број 124/19), Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019), председник Градске општине Звездара расписује три јавна конкурса за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске  општине Звездара у 2022. години.

ЦИЉЕВИ сва три конкурса  су да, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018) Oпштина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре суфинансирањем програма и пројеката од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Рок за подношење пријава је 21. децембар 2021. године на пријавници општине Звездара. Уколико се документације шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 21.12.2021. године.

Пријава се подноси на Пријавном обрасцу који можете преузети са сајта www.zvezdara.rs . Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-688 у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs

 

Прилози:

Јавни позив за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину,

Пријавни формулар,

Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019),

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018)