Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је четврту седницу Скупштине Градске општине Звездара за ЧЕТВРТАК, 24. децембар 2020. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77a.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1.а/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат

2.Предлог кадровског плана Градске општине Звездара за 2021. годину

3.Предлог одлуке о буџету ГО Звездара за 2021.

4.Предлог одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Звездара

5.Предлог програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општинеЗзвездара за период 2021-2023.

6.Предлог локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за период 2021-2023.

7.Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2021. годину

8.Доношење решења о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

9.Предлог решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2021. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2020. години

10.Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“

11.Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јенуар-септембар 2020. године

12.Извештај o раду и реализацији годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 01.01 – 30.09.2020. године

13.Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015-2020.

14.Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2019. години

15.Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2019. годину

16.Предлог програма рада Скупштине за 2021.

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА