Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет шесту седницу Скупштине за уторак, 17. децембра 2019, са почетком у 11 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, на првом спрату.

 За ову седницу је предложен следећи

Дневни  ред

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

 1. Предлог одлуке о буџету Градске  општине  Звездара  за    годину
 2. Предлог кадровског плана Градске општине Звездара за 2020. годину
 3. Предлог пословника Скупштине Градске општине Звездара
 1. Предлог одлуке о одржавању чистоће у посебно насељеним местима Градске општине Звездара – Територија Месне заједнице Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг
 2. Предлог oдлуке о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама
 3. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездара
 4. Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене, специјалних јединица цивилне заштите за узбуњивање, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите на територији Градске општине  Звездара
 5. Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара
 6. Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2020. годину
 7. Предлог локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2020. године
 8. Извештај o раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 1.1 – 30.9.2019. године
 9. Предлог решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2020. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања  у 2019. години
 10. Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2018/19. години

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 1. Предлог решења о утврђивању престанка функције заменице општинске правобранитељке Градске општине Звездара
 2. Предлог решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
 3. Предлог решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2019/20. годину

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

26. sednica Skupštine GO Zvezdara, 17.12.2019.-Dnevni red