Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода (јавна набавка бр. 29/2019)

Позив за подношење понуда_11.07.2019

Конкурсна документација_11.07.2019

Одлука о додели уговора_12.08.2019

Обавештење о закљученом уговору_04.09.2019

Уговор