Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на текућем одржавању фасаде на објекту Месне заједнице „Мали Мокри Луг“ (јавна набавка 33/2022)


https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/91280


Jавни позив