Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   радови на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода на територији Градске општине Звездара (јавна набавка 11/22).

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/prijava