Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке  Радови на уређењу игралишта у улици Капетана Милоша Жуњића

(јавна набавка 37/22)

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/98463Javniautopoziv

Javni auto poziv