Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуге мобилне телефоније (јавна набавка 15/2022)

Јавни позив

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/94447