Председник Градске општине Звездара објављује јавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2018. годину.

Основне информације

Градска општина Звездара ће суфинансирати посебне програме којим се остварује општи интерес  у области спорта утврђеним чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара и то за:

  • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање, намештање спортских резултата и др.)

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Звездара за 2018. годину, обезбеђена су на позицији: раздео V, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0002, Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810, Услуге рекреације и спорта, економска класификација 472, Накнаде из буџета за спорт, у износу од 500.000,00 динара.

Градска општина Звездара ће финансирати програме који имају за циљ:

  • подстицање и развој одговорног понашања код младих учесника у спортским активностима

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта, која имају регистровано седиште на територији града Београда.

Додатне информације се налазе у тексту јавног позива који се може преузети у прилогу, а информације се могу добити и путем телефона: 3405-917, или слањем електронске поште на  sonja.stamenovic@zvezdara.org,.rs

Прилози:

Јавни позив

Образац 3 –Предлог посебног програма:

Образац 6 – Завршни извештај

Образац 10 – Изјава о партнерству

Одлука о одобравању програма Звездара

Правилник о одобравању и финансирању програма