Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове).

 

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs  и на огласној табли Градске општине Звездара. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници https://zvezdara.rs/javni-pozivi-za-projekte-energetske-efikasnosti/  или на пријавници Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 18.10.2022.године.

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива могу се добити на контакт телефоне 011/3405-681, 011/3405-939 или 011/3405-928 и слањем питања на електронску адресу energetska.efikasnost@zvezdara.org.rs

 

У прилогу:

Odluka o raspisivanju Javnog  poziva

Teks Javnog poziva

1.Prijavni formular

2.OBRAZAC

3.OBRAZAC

4. OBRAZAC 3

5. OBRAZAC 4

6. OBRAZAC 4B

Kriterijumi i nacin bodovanja