На основу члана 20, а у вези са чланом 29. став 1. и став 3.,Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04, 36/09 ) и члана 2. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о Студији процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 69/05) обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да могу да изврше увид у Студију о процени утицаја Пројекта проширења и реконструкције Топлане Миријево, у просторијама Министарства животне средине рударства и просторног планирања, Омладинских бригада бр.1, соба 653, сваког радног дана од 10 до 13 часова, као и у просторијама ГО Звездаре, Булевар краља Александра бр.77, на III спрату, соба 304, сваког радног дана од 10 до 13 часова, и доставе своје мишљење Министарству у року од 20 дана од дана објављивања огласа у средствима информисања, најкасније до 05.10.2011. године.

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА предметне Студије биће одржана дана 06.10.2011. године са почетком у 10 часова, у просторијама ГО Звездара, мала сала на I спрату.