На територији ГО Звездара у току је излагање земљишњих књига и катастарског стања у две катастарске општине. Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности, објавила је јавне огласе о оснивању катастра непокретности за катастарске општине Миријево и Велики Мокри Луг у граду Београду

За КО Миријево јавни увид се обавља у просторијама управне зграде „Минел Котлоградње”, улица Уралска 3, II улаз, на другом спрату, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.

За КО Велики Мокри Луг јавни увид се обавља у периоду од 14. јуна до 14. октобра 2010. у просторијама МЗ „Велики Мокри Луг”, улица Николе Груловића бр. 14, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова.

Сви грађани који сматрају да имају правни интерес позвани су да учествују у поступку оснивања катастра непокретности.

Поступак излагања обавља Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима (земљишту, објекту, стану, пословном простору, гаражи) и стварним правима на њима. Границе подручја за које се оснива катастар непокретности протежу се у постојећим границама катастарске општине Миријево и катастарске општине Велики Мокри Луг.

Привремено уписани подаци о непокретностима и стварним правима на њима који нису оспорени у поступку излагања података биће уписани у катастре непокретности за КО Миријево и КО Велики Мокри Луг као коначни.

Овим поступком грађани су добили обједињену услугу због које су некада ишли у Земљишње књиге у Палати правде и у Катастар у Улици 27. марта. Стања су најчешће била неусаглашена и било је доста компликовано.

Грађани који имају правни интерес (земљиште, објекат, стан, пословни простор, гаражу) треба да понесу сва документа на основу којих се могу утврдити права над имовином (уговор, судску одлуку и сл.).