Председник Градске општине Звездара је на предлог Комисије за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских колица са територије ГО Звездара од 14.12.2018. године, донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике инвалидских колица  са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара.

Лице које жели да користи предметни уређај тзв. гусеничар пријављује своју потребу у прописаној форми Комисији за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских колица са територије ГО Звездара. Уређај се додељује на коришћење све док постоји потреба корисника за уређајем.

Изабрани корисници ће приликом преузимања уређаја бити у обавези да потпишу Уговор о коришћењу уређаја који ће ближе дефинисати међусобне обавезе и одговорности,а асистенти/пратиоци корисника гусеничара ће морати да  прођу обуку за коришћење коју ће спровести стручна лица и потпишу писмену изјаву о начину коришћења у складу са прописаним упутством које ће добити приликом обуке.

За додатне информације као и преузимање конкурсне документације за учешће на Конкурсу за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв.гусеничара, заинтересована лица се могу обратити на телефон бр. 011/3405-722 или лично у канцеларији 208 радним данима од 07:30 до 15:30 часова, у згради Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, или преко интернет сајта Градске општине Звездара www.zvezdara.rs.

Пријаве на Конкурс се подносе од 17.12.2018. до 27.12.2018. године радним данима од 7:30 до 15:30 часова на писарници у шалтер сали ГО Звездара или путем поште на адресу: Градска општина Звездара, Булевар краља Александра 77, Београд.

Непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.

Одлука за расписивање конкурса

Пријавни формулар за гусеничара

Сагласност