РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Управа Градске општине

Одељење за друштвене делатности

Х Број: 5- 1- 36

8.09. 2021.године

Б  е  о  г  р  а  д

Булевар краља Александра 77

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАДУЖБИНЕ „ДР ЈЕЛИСАВЕТА И ДР ИВАН ШЕГОВИЋ“ ДЕЦИ И МЛАДИМА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У 2021.ГОДИНИ

Одбор за новчану помоћ деци Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  на основу чланова 5, 6, 7 и 8. Статута Задужбине, на седници одржаној 7.септембра 2021. године, донео је Одлуку да распише  Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара и позива школе, институције и појединце доставе своје предлоге/пријаве за доделу новчане помоћи деци и младима у 2021. години.

Поштујући и спроводећи жељу и завет покојног Прим. др Ивана Шеговића, уваженог лекара – хирурга, хуманисте и Звездарца, изречену у тестаменту на основу којег је основана  Задужбина „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“, Одбор за новчану помоћ деци Задужбине  расписује Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара зa 2021.годину, а која ће бити једнократно исплаћена деци и младима, односно њиховим старатељима, као подршка најугроженијима који одрастају и школују се у тежим условима у односу на већину њихових вршњака.

Прикупљање, провера, обраду и процену поднетих пријава и пратеће документације, као и давање предлога за доделу једнократне помоћи реализује Одбор за новчану помоћ деци  у складу са Статутом Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ донетом 2. фебруара 2016.године.

Будући да за 2021. годину Задужбина располаже укупним финансијским средствима у износу од 280.000,00 динара за ове намене, сви кандидати који испуњавају услове Конкурса добиће исти износ новчане помоћи који ће, на основу предлога Одбора за новчану помоћ деци, бити утврђен одлуком Заменика управитеља.

На Конкурс могу бити пријављена следећа деца/млади без родитељског старања:

  • Малолетна деца и младе особе (које су до пунолетства биле под старатељском заштитом) лишене родитељског старања;
  • Да имају регулисано пребивалиште на територији општине Звездара или да су у тренутку рођења њихови родитељи/мајка имали регулисано пребивалиште на Звездари;
  • Да су узраста од 3 до 26 година;
  • Да редовно похађају наставу и остварују континуиран прелазни успех (редовни ученици/це и студенти/киње, односно до краја професионалног оспособљавања);
  • Да се налазе на активној евиденцији ГЦСР- Одељења Звездара (Крфска 7а).

Уз пријаву написану у слободној форми треба доставити:

– потврду Градског центра за социјални рад- Одељења Звездара  да се дете/млада особа налази на активној евиденцији у 2021. години ове установе социјалне заштите

– решење о старатељству не старије од 6 месеци од датума расписивања  овог конкурса или изводи из матичне књиге умрлих за родитеље пунолетног кандидата

– за редовне ученике/це и студенте/киње потврду образовне установе о уписаној школској 2021/2022. години

– потврду надлежне установе о похађању професионалног оспособљавања.

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:
„Пријава за Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања, канцеларија 706, са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.
На задњој страни коверте треба написати назив и адресу и контакт телефон подносиоца пријаве.

Пријаве се подносе у Пријемном одељењу општине Звездара (писарница) или могу бити послате поштом на адресу: Градска општина Звездара – Комисији за за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ деци и младима без родитељског старања, Београд, Булевар краља Александра 77.

Рок за подношење пријава је 1.октобар 2021.г.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Одлука Заменика управитеља о додели новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања биће донета у року од 5 дана од дана закључења Kонкурса.

Резултати Конкурса биће објављени  на званичном сајту Градске општине Звездара као и огласним таблама  Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара и Градске управе општине Звездара.

Једнократне помоћи ће деци младима бити свечано уручене а датум и место биће накнадно утврђени и објављени.

 

Одбор за новчану помоћ деци Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“