Драги Звездарци,

Подсећамо вас на вашу обавезу редовног уклањања снега и леда, као и леденица са кровова и истурених делова зграда, у циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано одвијање живота у граду у зимском периоду.

Ова обавеза регулисана је Одлуком о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016 и 19/2017).

Члан 36

За уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на друге саобраћајне површине у јавном коришћењу (интерне саобраћајнице, прилазне стазе, пешачке стазе око или између зграда и сл.).

За уклањање снега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на делу јавне саобраћајне површине, у ширини до 5 м око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог објекта.

Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које се граниче са површинама на којима се изводе радови.

Уклањање снега и леда са површина из ст. 1. до 4. овог члана, врши се тако да се не затрпавају сливници, а снег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.

Члан 37

Са крова и других спољних делова зграде која се граничи са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и околине.

За уклањање леденица са кровова зграда и других заједничких спољних делова зграде, одговорна су лица из члана 6. ст. 2. и 4. ове одлуке, којима је прописано да су о уредном стању заједничких спољних делова зграде за колективно становање и пословно-стамбене зграде, дужни да се старају сви власници станова и других посебних делова зграде, односно закупци станова у државној својини, као и да су о уредном стању заједничких спољних делова пословне зграде са више посебних делова, дужни да се старају сви власници посебних делова зграде, односно корисници посебних делова зграде у државној својини.

За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, лица из ст. 1, 2. и 3. овог члана дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова површине из става 1. овог члана.

Одлуком о комуналном реду су за неизвршавање обавеза прописане казне и то:

Члан 64б

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако поступа супротно одредбама чл. 33, 34, 35. и 36. ове одлуке (став 1. тачка 17).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана, изузев тачке 3. у односу на став 1. члана 9. казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара физичко лице.

Члан 64а

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако поступа супротно одредбама члана 37. ове одлуке (став 1. тачка 7).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара физичко лице.

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција градске општине.