Драги Звездарци,

Подсећамо вас на вашу обавезу УКЛАЊАЊА снега, леда и леденица, ради спречавања и отклањања опасности по живот и здравље људи и безбедност добара и околине.

Обавезу уклањања снега и леда имају:

  1. Правна и физичка лица која су власници, односно корисници, закупци, непосредни држаоци непокретности, одговорна су за уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази:
  • испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле,
  • испред пословних зграда и пословних простора,
  • испред стамбено-пословних зграда,
  • испред објеката у изградњи,
  • испред и око неизграђеног грађевинског земљишта,

што се односи и на друге саобраћајне површине у јавном коришћењу (интерне саобраћајнице, прилазне стазе, пешачке стазе око или између зграда и сл.).

  1. Лице коме је одобрено постављање монтажног објекта привременог карактера на делу јавне саобраћајне површине, одговорно је за уклањање снега и леда око монтажног објекта привременог карактера, у ширини до 5 м око објекта.
  • Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које се граниче са површинама на којима се изводе радови.

НАПОМЕНА: Уклањање снега и леда врши се тако да се не затрпавају сливници, а снег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Комунални инспектор издаје прекршајни налог у износу од 50.000,00 динара правном лицу, 5.000,00 динара одговорном лицу у правном лицу, 25.000,00 динара предузетнику, 5.000,00 динара физичком лицу.

Обавезу уклањања леденица имају:

  1. Власници станова и других посебних делова зграде, односно закупци станова у државној својини, са крова и других спољних делова зграде која се граничи са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу. О уклањању леденица са пословне зграде са више посебних делова, дужни су да се старају сви власници посебних делова зграде, односно корисници посебних делова зграде у државној својини,
  2. За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник тог дела зграде.

НАПОМЕНА: У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, наведена лица дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова површине.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: Комунални инспектор издаје прекршајни налог у износу од 100.000,00 динара за правно лице, 10.000 динара за одговорно лице у правном лицу, 50.000,00 динара за предузетника и 10.000,00 динара за физичко лице.