Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 20. 07. 2018. године до 20.8.2018. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради ГО Гроцка, у Булевару ослобођења 39.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на ХХ спрату), 06.09.2018. године у 13 часова.

Границом плана обухваћене су катастарске парцеле у Градским општинама Гроцка (КО Винча), Палилула (КО Сланци) и Звездара (КО Мали Мокри Луг)

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 20. 08. 2018. године.