Драги грађани Звездаре,

Подсећамо вас да сте као власници, односно корисници зграде, односно власници и корисници посебних делова зграде, на основу Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016 и 19/2017), ДУЖНИ да се старате о уредном стању површине око зграде и ограде.

Површина око зграде је преостали део грађевинске парцеле те зграде, ограђен или неограђен, у оквиру које могу бити двориште, башта, врт, интерне саобраћајнице, површине за паркирање возила станара и корисника зграде или други слични елементи уређења површине око зграде.

Ваше обавезе су да:

 • поправљате и замењујете оштећене делове ограде,
 • површину око зграде редовно чисте,
 • косите траву,
 • орезујете живу ограду и друго растиње,
 • уклањате коров,
 • одржавате бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе,
 • уклањате грађевински и други отпад,
 • као и да предузимате друге радове како би простор око зграде био у уредном стању.

Ограда, зеленило и други елементи уређења површина око зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.).

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 75.000,00 динара предузетник, новчаном казном од 15.000,00 динара физичко лице, ако ограду, зеленило или друге елементе уређења површина око зграде држи тако да оштећују зграду или инсталације или онемогућавају коришћење зграде, тих површина или површина са којима се граниче.

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 50.000,00 динара предузетник, новчаном казном од 10.000,00 динара физичко лице, ако површину око зграде или ограду не држи у уредном стању.

Власници, корисници и непосредни држаоци неизграђеног грађевинског земљишта намењеног за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина ДУЖНИ СУ да:

 • редовно косe траву тако да трава не прелази 20 сантиметара,
 • уклањају коров,
 • уклањају грађевински и други отпад,
 • орезује суве гране, шибље и друго растиње,
 • као и да предузимају друге радове како би то земљиште било у уредном стању.

О уредном стању површина у јавном коришћењу, тј. површина које планским документом нису одређене као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана, као што су зелене површине унутар и између блокова зграда, између зграда, дужни су да се старају власници, односно корисници тих површина, ако другим прописом града није другачије предвиђено и ако нису у систему редовног одржавања јавних предузећа града Београда.

 Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 75.000,00 динара предузетник, новчаном казном од 15.000,00 динара физичко лице, ако поступа супротно.

Комунални инспектори дужни су да врше надзор над поштовањем одредаба Одлуке о комуналном реду и у случају непоштовања прописаних обавеза одговорном лицу изрекну инспекцијске мере.

 

Одељење за инспекцијске послове ГО Звездара