Драги грађани Звездаре,

Подсећамо вас да је рок за регистрацију, односно пререгистрацију стамбених заједница, прописан Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 04/2016) истекао 12.12.2017. године.

Регистрацију стамбене заједнице вршите подношењем пријаве Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове – Стамбеном одсеку Управе Градске општине Звездара, Булевар краља Александра број 77, уз коју прилажете:

  • записник са седнице и одлуку о избору управника стамбене заједнице,
  • уговор закључен између стамбене заједнице и професионалног управника (уколико је посао управљања поверен професионалном управнику),
  • доказ о уплаћеној такси,
  • очитану личну карту управника.

Одабир управника

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа.

Кворум за одржавање и рад седнице скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова који имају право гласа, ако одлуком стамбене заједнице није одређен већи број гласова.

Ако се седница није могла одржати због недостатка кворума, сазива се поновљена седница најраније 3, а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана, са истим предложеним дневним редом.

Кворум за одржавање и рад поновљене седнице чини 1/3 укупног броја гласова, ако одлуком стамбене заједнице није одређен већи број гласова.

Поверавање управљања професионалном управнику

Одлука се доноси већином коју чине 2/3 укупног броја гласова.

Послови управљања поверавају се професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, који закључује лице које за то овласти стамбена заједница и заступник организатора професионалног управљања.

Општинска административна такса: 870 дин; Уплатни рачун: 840-742251843-73; Број модела: 97; Позив на број: 32-022; Место предаје документације: шалтери 5 и 6, сваког радног дана од 07.30 до 15.30; Место решавања предмета: 505; Радно време са странкама: 07.30-15.30; Телефон за информације: 3405-904, 3405-910

Потребне обрасце и детаљнија обавештења можете наћи и на следећим сајтовима:

https://zvezdara.rs/e-uprava/registracija-stambene-zajednice/

http://stanovanje.gov.rs/

У случају да не региструјете стамбену заједницу комунална инспекција има обавезу вођења поступка у циљу постављања принудног управника.

Стамбена заједница која и након истека рока прописаног решењем инспектора не изврше упис у регистар стамбених заједница, за учињени прекршај, пред Прекршаjним судом, казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара (чл. 133. ст. 1. тач. 1. Закона о становању и одржавању зграда).