Oбавештење за родитеље деце рођене у периоду 1.3.2012 – 28.2.2013.

Упис ученика у први разред почиње у понедељак, 1. априла 2019. године. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања («Службени гласник Републике Србије», бр. . 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), у први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Родитељ, односно други законски заступник, чије дете је рођено у периоду од 1.3.2012. до 28.2.2013. године, приликом уписа детета у први разред основне школе доставља следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених детета
  • Пријаву пребивалишта
  • Потврду о похађању припремног предшколског програма
  • Доказ о здравственом прегледу детета

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

У први разред основне школе може да се упише и дете које има од шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности за упис млађег детета у школу.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у први разред основне школе и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.

Будућим првацима желимо срећан полазак у школу и безбрижно одрастање!