Уз подршку Европске уније, Градска општина Звездара, почев од јуна 2017. године спроводи пројекат „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и превенцију раног напуштања школовања на општини Звездара“. Пројекат је усмерен на помоћ деци школског узраста (основна школа) која су напустила школовање, или су у ризику да напусте школовање, или пак уопште нису уписана у школу у одговарајућем узрасту. Пројекат траје до 5. јуна 2019. године.

Пројектом су обухваћена сва деца у ризику од напуштања школовања, с тим што је овај ризик посебно изражен међу децом ромске популације, због чега Општина Звездара пројекат спроводи у сарадњи и уз подршку Националног савета ромске националне мањине Србије као партнерске организације.

Пројекат је заснован на мулти-секторском приступу, и конципиран тако да оствари утицај на  факторе који претежно доприносе раном напуштању школовања – лоше материјално и здравствено стање проузроковано вишегенерацијским сиромаштвом, номадски начин живота, социјална искљученост, језичке и културолошке баријере, дисфункционални породични односи, недостатак свести о значају школовања. Мере су усмерене на децу (индивидуални часови), родитеље (набавка школске опреме, тренинзи о одговорном родитељству, стручно оспособљавање за занате), ромску заједницу (инфосесије) и стручну јавност (међусекторски механизам за смањење осипања, који обухвата све стручне службе по школама, Oпштину и Центар за социјални рад).

Деци и родитељима на располагању је подршка стручњака интерсекторског тима – педагога, психолога, здравственог радника, представника Центра за социјални рад, ментора за запошљавање и педагошког асистента, који кроз непосредни контакт са децом у ризику од напуштања школовања и њиховим родитељима/старатељима идентификују кључне проблеме са којима се суочавају дете и његова породица, и креирањем Индивидуалног плана подршке за свако дете понаособ, дају препоруку конкретних мера за њихово превазилажење.

Мере подршке, расположиве у оквиру Пројекта, обухватају: одржавање додатне индивидуалне наставе за децу (по 30 додатних индивидуалних часова по ученику, из одабраних школских предмета), помоћ у школској опреми (пакет школског прибора, ранац, опрема за физичко, музичко, ликовно, техничко ), организацију часова/радионица одговорног родитељства намењених оснажењу родитељских капацитета и вештина, упућивање родитеља на курсеве додатног стручног оспособљавања (овладавање перспективним занатима), менторску подршку у процесу проналажења стабилног запослења и саветодавну подршку у решавању здравствених проблема.

У досадашњем току Пројекта, закључно са мартом 2019. године, уз подршку основних школа са територије општине Звездара, Центра за социјални рад, и других државних институција и невладиних организација које делују на територији општине Звздара, идентификовано је 99 деце – потенцијалних корисника овог Пројекта, чиме је значајно премашен циљни капацитет Пројекта од 60 корисника, а што указује на потребу даљег континуираног деловања кроз овај и сличне пројекте. Од предвиђеног броја корисника, до сада је различитим пројектним активностима обухваћено 62 деце, чији су родитељи били расположени да они и њихова деца учествују у пројекту.

У оквиру Пројекта реализоване су и четири инфосесије, одржане у ромским насељима на територији општине Звездара, с циљем афирмације вредности образовања у светлу бољих шанси за посао и квалитетнији живот, уз презентацију примера добре праксе. На инфосесијама је било присутно 103 припадника ромске заједнице у четири ромска насеља (Орловско насеље, Босутска, Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг), који су највише били заинтересовани за могућност наставка школовања за своју децу преко школе за образовање одраслих, пребацивање са средње школе на занате и преквалификацију – стручно оспособљавање, као и неопходну документацију за пријаву на евиденцију Националне службе за запошљавање (у светлу обавезног основног образовања).

За потребе квалитетније организације додатног образовања за припаднике ромске популације, у оквиру Пројекта обезбеђена је и набавка опреме (грејно тело, клима уређај, лаптоп компјутер и намештај) за просторије, у којима се одвија настава Школе за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, у Орловском насељу, и који је проширио број полазника на годишњем нивоу преко 100.

Пројектни тим је у сарадњи са стручним службама основних школа са општине Звездара, у оквиру Пројекта, креирао и механизам за рано препознавање и превенцију ризика напуштања школовања ученика основних школа. Крoз петодневну обуку стручни сарадници основних школа су креирали индикаторе за препознавање ризика од осипања деце из школа. На основу тога развијено је пратеће софтверско решење, које би требало да омогући систематско прикупљање података из ове области и праћење реализације мера подршке деци и родитељима.

Пројекат„Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и превенцију раног напуштања школовања на општини Звездара“ је финансиран из средстава донације Европске уније у вредности од 137.620 евра, уз суфинансирање од стране Општине Звездара од око 10% те суме.

Линк за информације о самом механизму спречавања прекида школовања налази се на адреси:

http://89.216.98.87:6674/ipp/