Градскa општина Звездара објављује Jавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2021. годину.

Основне информације

Посебни програми из области спорта утврђени су чл. 138. ст. 5. и чланом 117. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр.10/16) и чланом 4. став 1. тачка 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара. У буџету Градске општина Звездара обезбеђена су средства за финансирање/суфинансирање посебних програма са циљем остваривања следећих потреба и интереса грађана у области спорта:

  • обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
  • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
  • активности у циљу спречавања негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.); 

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Звездара за 2021. годину, обезбеђена су на позицији: раздео V, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0001, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481, дотације осталим непрофитним организацијама, у износу од 920.000,00 динара.

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни

Право подношења пријаве имају правна лица – организације у области спорта и акредитоване високошколске установе и научноистраживачке установе, која имају регистровано седиште на територији Градске општине Звездара.

Додатне информације се налазе у тексту јавног позива који се може преузети у прилогу, а информације се могу добити и путем телефона: 3405-962, или слањем електронске поште на  mihajlo.mazic@zvezdara.org.rs

Прилози:

JavniPozivSportPosebni2021

Образац 3 (1)

Образац 6 (1)

Образац 10 (1)

OdlukaSport2016 (1)

Pravilnik o finansiranju – sport GO Zvezdara