Изабрани кандидати за пописиваче са прелиминарних спискова месних заједница чији су редни бројеви пријава рангирани изнад црте, су дужни да потврде своје учешће најкасније до 29. августа 2011. у радно време, по следећем распореду:
– 25. августа, од 9 до 15
– 26. августа, од 9 до 15
– 27. августа, од 9 до 13
– 28. августа се неће примати документа
– 29. августа, од 9 до 15

Могу да се јаве у малој сали на I спрату, у управној згради Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77 и предају копије следећих документа (а оригинале донесу на увид):

– попуњен део Пријаве за учешће у попису Образац П-4б; на полеђини обавезно
попунити тражене податке о текућем рачуну кандидата и контакт телефон;
– лични карту или пасош;
– диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
– оверен индекс, односно потврда о уписаном семестру у 2011. (за студенте);
– уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон са евиденције који поседују (за незапослене кандидате);
– уверење из суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, може да се достави накнадно (до почетка обуке 21. септембра 2011)

Уколико се у наведеном периоду кандидат не јави пописној комисији или не поднесе тражена документа, сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису.

Првих десет кандидата који су на прелиминеарним списковима рангирани испод црте потребно је да 31. августа 2011. поднесу горе наведена документа у времену од 10 до 14 часова, у малој сали на I спрату зграде Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, у случају да кандидати који су рангирани изнад црте одустану или буду дисквалификовани због непотпуне документације. Кандидати ће приступати све док се не изабере потребан број кандидата за обуку за сваку месну заједницу.

Кандидати чији се редни бројеви пријаве не налазе на списку, елиминисани су на провери рукописа или нису адекватно попунили пријаву (тако да нису могли бити рангирани).

Прелиминарне спискове изабраних кандидата по месним заједницама можете преузети кликом на назив месне заједнице.

Булбулдер

Ћирило и Методије

Липов лад

Мали мокри луг

Миријево

Ново Миријево

Северни булевар

Славујев поток

Смедеревски ђерам

Стеван Синђелић

Велики мокри луг

Војвода Мишић

Војвода Путник

Врачарско поље

Вуков споменик

Зелено брдо

Звездара