У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16). Ступањем на снагу Закона 31.12.2016. године створили су се услови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама.

Због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по предходном законском решењу, већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствени систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама. Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Градска општина Звездара већ годинама има ефикасну електронску базу података о 2.500 изабраних председника Скупштина или Савета стамбених зграда и одличну сарадњу са њима. Стога се надамо да ће прелазак на обавезну регистрацију Стамбених заједница и управника (око 5.000) бити исто тако успешна.

Детаљније информације и потребну документацију можете пронаћи на:

Регистрација стамбених заједница