Председник Градске општине Звездара је, у складу са Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017), а на основу Одлуке Комисије за избор пројеката Х Број: 6-1-13 од 3.5.2018. године о избору 21 пројекта у области културе који ће бити суфинансирани из буџета Градске општине Звездара у 2018. години, донео Решење о додели средстава број: 020-2-39/2018 од 11.5.2018. године.

На основу овог решења биће закључени појединачни уговори са свим носиоцима одобрених пројеката.

Против овог решења може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана доношења решења.

Решење у прилогу.

Решење