Скупштина Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, је на седници одржаној 17. децембра 2019. године, донела Одлуку о одржавању чистоће у посебно насељеним местима Градске општине Звездара – територија Месне заједнице „Велики Мокри Луг” и „Мали Мокри Луг”.

Овом oдлуком регулише се одржавање чистоће у посебно насељеним местима на територији Градске општине Звездара -месне заједнице „Велики Мокри Луг” и „Мали Мокри Луг”, а Одлука се доноси како би се увео ред у одржавању комуналног реда на територији ових месних заједница.

Одлуком је, поред осталог, дефинисано да се о чишћењу јавних површина стара и предузеће, односно предузетник коме се повере ови послови од стране Градске општине Звездара.

Предузеће односно предузетник дужни су да чисте улице са застором и површине јавног саобраћаја, као да у тим улицама постави и потребан број корпи за отпатке.

Одлука дефинише да се о чишћењу осталих улица без застора, уличних травњака, стаза, пролаза, одводних јаркова, степеништа, простора између и око објеката, старају грађани који су власници или корисници земљишта и објеката, односно организације и друга правна лица, предузетници и појединци који су корисници земљишта и објеката или органи управљања објеката чије се земљиште и објекти налазе поред тих јавних површина.

Овом одлуком су одређени услови за одржавање чистоће, којима се обезбеђује одређени обим, врста и квалитет услуге, права и обавезе јавног комуналног предузећа или другог предузећа, односно предузетника који одржава чистоћу и права и обавезе корисника услуга, као и друга питања у вези са одржавањем чистоће и комуналног реда на територији месних заједница Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг.

У буџету Градске општине Звездара за 2020. годину су за спровођење ове одлуке опредељена средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Доношењем ове одлуке на Скупштини Градске општине Звездара стварају се услови да одржавање чистоће на територији месних заједница „Велики Мокри Луг” и „Мали Мокри Луг” буде подигнуто на виши ниво и тиме позитивно утиче на побољшање квалитета живота становника овог дела Звездаре.