Скупштина града Београда на седници одржаној 22.09.2010. године усвојила је Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Београда. Овом одлуком уређени су услови и начин отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе по основу изворних јавних прихода које су доспеле до 31.12.2009. године, које администрира Управа јавних прихода и то: пореза на имовину правних и физичких лица, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на територији града Београда.

Разлог за доношење ове одлуке је да се пореским дужницима омогући да под повољнијим условима измире своја дуговања чиме би се стекли услови да убудуће уредно измирују текуће обавезе.

Одлуком је прописано да ће се отпис обрачунате а неплаћене камате извршити без подношења посебног захтева од стране пореских обвезника и да ће се отпис камате извршити у свим случајевима-аутоматски, када су испуњени следећи услови:
-да је порески обвезник извршио уплату заосталог дуговања на име главног дуга који је доспео за плаћање до 31.децембра 2009. године;
-да је порески обвезник извршио уплату главног дуга по основу текућих обавеза које су доспеле за плаћање од 01. јануара 2010. године до 31.12.2010. године.

С обзиром на то да порески обвезници неће подносити захтеве за отпис камате, Управа јавних прихода пореским обвезницима – дужницима ће почетком октобра месеца доставити Обавештења о условима-износима за уплату, који морају бити испуњени да би се извршио отпис камате.

У случајевима када су над привредним друштвима покренути поступци приватизације, реструктурирања, стечаја и ликвидације Одлуком је прописано да је потребно да порески обвезници поднесу захтев за отпис камате.

Дакле, Одлуком о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Београда предвиђено је да ће се извршити отпис 100% камате са стањем на дан 31.12.2009. године свим пореским обвезницима који су испунили напред наведене услове.

Очекује се да ће оваквом подстицајном мером, отписом камате, порески дужници бити стимулисани да плате дуг без камате, која у појединим случајевима износи и преко 50% исказаног дуга. Ова мера се једнократно примењује само у 2010. години.

Управа јавних прихода – Одељење ЗВЕЗДАРА ради на адреси: 27. марта 43-45, Београд
Телефони: 330-9743; 330-9745; 330-9749