Трећа седница Скупштине Градске општине Звездара биће одржана у четвртак, 29.09.2016. са почетком у 10 сати у одборничкој сали Скупштине Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, први спрат. Седницом ће председавати Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, а за ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I РЕДОВАН ПОСТУПАК

1.а/ Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара
б/ Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара
2.Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета ГО Звездара за период јануар-јун 2016. године

3.Предлог Одлуке о ребалансу буџета ГО Звездара за 2016. годину

4.Предлог Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама

5.Предлог Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“

6.Предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара

7.Извештај о раду општинског Правобранилаштва за 2015. годину

8.а/ Предлог Решења о разрешењу општинске правобранитељке
б/ Предлог Решења о постављењу општинског правобраниоца
9.а/ Предлог Решења о разрешењу заменице општинске правобранитељке
б/ Предлог Решења о постављењу заменика општинског правобраниоца
10.а/ Предлог Решења о разрешењу заменице општинске правобранитељке
б/ Предлог Решења о постављењу заменика општинског правобраниоца
11.Предлог Решења о постављењу заменика општинског правобраниоца

12.Извештај о раду и пословању ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ – Београд за период 01.01. до 30.6.2016. године

13.Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину ЈП СЦ „Олимп-Звездара“

14.Предлог Одлуке о измени Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у ЈП СЦ „Олимп-Звездара“

15.Предлог Одлуке о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“

16.Извештаj о раду Канцеларије за младе ГО Звездара за период јун 2015. – јун 2016. године

17.Предлог годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2016. годину

18.Предлог Решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

19.Предлог Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Звездара

20.Предлог кандидата за чланове Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

21.Предлог Програма рада Скупштине Градске општине Звездара за 2016. годину

II Скраћени поступак

III Текућа питања

IV Одборничка питања