Од 3. септембра 2012. године ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА о просечном месечном приходу по члану домаћинства, а која се односе на поступак добијања стипендија или кредита за ђаке и студенте са територије општине Звездара обављаће се на шалтеру бр. 9 у писарници Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Потребна документација која се доставља:

* оверена изјава два сведока о броју чланова домаћинства (оверава се на шалтерима 1, 2, 3 и 4 уз присуство два сведока са личним картама),

*потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за период јануар-јун текуће године

– уверење о оствареној заради,- за кориснике пензије

– уверење из РФПИО- уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике;

– за незапосленог члана домаћинства, уверење издато од Националне службе за запошљавање. У случају да је незапослено лице корисник накнаде, потребан је доказ да ли му је исплаћена у периоду јануар-јун текуће године;

-за чланове домаћинства која се налазе на школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл., достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа;

-доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена изјава о томе*уверење о имовном стању (приход остварен од имовине, капитала, ауторских права и др., који се опорезују), за све пунолетне чланове домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе-филијала Звездара

Уколико је родитељ преминуо, доставити извод из МКУ, уколико су родитељи разведени доставити пресуду, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета.

Додатне информације можете добити путем телефона: 3405-792