Од 1. септембра 2014. године ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА о просечном месечном приходу по члану домаћинства, која се односе на поступак добијања стипендија или кредита за ученике и студенте са територије општине Звездара обављаће се у канцеларији 307, на трећем спрату Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Потребна документација која се доставља:

• оверена изјава два сведока о броју чланова домаћинства (оверава се у Општини на шалтерима 1, 2, 3 и 4 уз присуство два сведока са личним картама),

• потврда о оствареним приходима свих чланова домаћинства за период јануар-јун текуће године

– уверење о оствареној заради за све запослене чланове домаћинства

– за кориснике пензије – уверење из РФПИО

– уверење Пореске управе о пореској основици за приватнике;

– за незапосленог члана домаћинства, уверење издато од Националне службе за запошљавање. У случају да је незапослено лице корисник накнаде, потребан је доказ да ли му је исплаћена у периоду јануар-јун текуће године;

– за чланове домаћинства који се налазе на школовању, редовним студијама, служењу војног рока, у иностранству и сл., достављају се докази о томе издати од стране надлежних органа

– доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или оверена изјава о томе

• уверење о имовном стању (приходи остварен од имовине, капитала, ауторских права и др, који се опорезују), за све пунолетне чланове домаћинства (осим за оне који се школују) прибавља се од Пореске управе-филијала Звездара

Уколико је родитељ преминуо, доставити извод из МКУ, уколико су родитељи разведени доставити пресуду, као и доказ о висини месечног доприноса на име издржавања детета.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем телефона: 3405-681