Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак који за предмет има набавку радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева (јавна набавка бр. 5/2019)