Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на текућем одржавању дела система за одвођење отпадних атмосферских вода у Улици 29. Новембра, Мали Мокри Луг (јавна набавка  бр. 11/2018)

Позив за подношење понуда_26.04.2018

Конкурсна документација_26.04.2018

Одлука о обустави поступка_18.05.2018

Обавештење о обустави поступка_25.05.2018