Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода (јавна набавка бр. 4/2020)

Позив за подношење понуда_24.01.2020

Конкурсна документација_24.01.2020

Одлука о додели говора_25.02.2020

Обавештење о закљученом уговору_10.03.2020

Уговор