Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2018. години.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину („Службени лист града Београда“ бр. 108/17) износи 2.200.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења и правна лица регистрована за обављање делатности културе и појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) са пребивалиштем на територији Градске општине Звездара, а који пројекат реализују на територији Градске општине Звездара.

Подносилац пријаве који нема статус правног лица, у пријави доставља податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања, закључно са 2.  мартом 2018. године.

Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније, 2.3.2018. године, или морају бити предате до 15.30 на писарницу Управе Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра бр. 77.

Пријава се подноси на јединственим обрасцима који могу преузети у прилогу.

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-625  сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Прилози:

1. Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2018. години

2. Пријавни образац

3. Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017)

4. Стратешки план развоја ГО Звездара 2015-2020

5. План развоја културе ГО Звездара за 2018. г.