Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години.

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист града Београда“ бр. 124/19) износи 3.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури.

Подносилац пријаве – појединац који нема статус правног лица треба да достави доказ да има пребивалиште на територији Градске општине Звездара (фотокопија или очитана лична карта) и податке о правном лицу преко кога ће се пројекат реализовати.

 Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију који излази на територији Града Београда, закључно са 17. фебруаром 2020. године.

 Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом најкасније, 17.2.2020. године, или морају бити предате најкасније 17.2.2020.г. до 15.30 на писарницу Управе Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра бр. 77.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се може преузети у прилогу.

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: 3405-905 и 3405-906 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Прилози:

  1. Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години Javni konkurs, Kultura JANUAR 2020а
  2. Пријавни образац  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, КУЛТУРА 2020
  3. Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури („Сл. гласник РС“, бр. 105/16)Uredba o izboru projekata u kulturi 105-16
  4. Уредба о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури („Сл. гласник РС“, бр. 112/17) Uredba o izmeni Uredbe o kulturi 112-17
  5. Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) zakon_o_kulturi
  6. Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017) Odluka o kriterijumima kultura GO Zvezdara
  1. Стратешки план развоја ГО Звездара 2015-2020 Strateski-plan-razvoja-GO-Zvezdara-2015-2020 (1)
  2. План развоја културе ГО Звездара за 2019-2020. г. Plan-razvoja-kulture-GO-Zvezdara-2019-do-2020.-godine