Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, односно Комисија за доделу помоћи Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, упућује Jавни позив избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која имају пребивалиште или боравиште на територији општине Звездара да се ШТО ПРЕ, најкасније до 31.октобра 2018. године, јаве овом Повереништву ради конкурса за доделу новчане помоћи најугроженијима.

На конкурс, уз Захтев и Изјаву о прибављању пописане документације, подносилац је дужан да достави следећу документацију за сваког члана:

  1. Фотокопију важећих избегличких легитимација или легитимација расељених лица
  2. За интерно расељена лица: копија личних карата односно очитане личне карте и копија потврде о боравишту (не може бити старија од две године у односу на дан подношења захтева)
  3. Потврду Националне службе за запошљавање (НСЗ) за незапослене или изјава о незапослености (оверена код нотара) за лица која нису пријављена НСЗ за све пунолетне чланове, решење или потврду Центра за социјални рад за кориснике МОП-а (материјалног обезбеђења), чек од пензије за пензионере или потврда о висини плате за запослене
  4. Изјава (оверена код нотара) самохраног родитеља да брине о детету без помоћи другог родитеља или пресуда односно доказ да сам брине о детету
  5. Решење о телесном инвалидитету, решење о категоризацији, а за лица са здравственим проблемима лекарски налази новијег датума
  6. Изјава (оверена код нотара) о једночланом домаћинству (ако је лице само у домаћинству).
  7. Судску одлуку о насиљу у породици или сексуалном насиљу
  8. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених за малолетна лица односно изјава о начину прибављања
  9. Потврда о школовању за лица која похађају наставу односно за студенте потврда са факултета или копија индекса.

Заинтересовани корисници могу преузети захтев и изјаву на пријавници општине Звездара, а попуњен образац  уз прикупљену документацију предају на шалтеру 5 или 6, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

Захтеви са непотпуном документацијом неће бити разматрани.

Ниједно лице не може бити корисник обе врсте помоћи без обзира на степен угрожености.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/ 3405-775 сваког радног дана од 07:30 -15:30 сати.

За стара, немоћна и лица са инвалидитетом која нису у могућности да дођу лично захтеве могу попунити и предати сродници или лица која она буду одредила.

Изјава

Захтев за новчану помоћ