Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана, у складу са Одлуком усвојеном на седници одржаној 19.4.2017. године расписује Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2017. годину.

Циљ конкурса је да, у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015-2020, Општина унапреди квалитет свакодневног живота грађана Звездаре суфинансирањем програма и пројеката који подстичу: унапређење животне средине, деце и младих, остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група, развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, старијим лицима, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Конкурс се расписује за доделу средстава из буџета Општине Звездара за 2017. годину за програме/пројекте који су од интереса за локалну заједницу, и то:

1. Средства намењена за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана и могу да се користе за реализацију програма/пројеката из следећих области: афирмисање људских и мањинских права; заштита и унапређење животне средине; образовање и информисање; социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници и других области од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима Града и Статутом Градске општине Звездара.

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара у 2017. години за горе наведене области у складу са Одлуком о буџету општине Звездара за 2017. годину (“Службени лист града Београда“ бр. 132/16 и 8/17) износи: 1.500.000,00 динара.

Средства за финансирање програма/пројеката су обезбеђена у разделу 5, глава 5.1, функција 130 опште услуге, програм 0602 опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама;

2. Средства намењена за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана у области бриге о младима и то: образовање младих, запошљавање младих, здравље и одрастање младих, безбедност младих, мобилност и интеркултуралност, учешће младих у доношењу одлука и активизам и волонтеризам младих, спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист града Београда“ бр. 132/16 и 8/17), износи 1.500.000,00 динара.

Средства су обезбеђена у разделу 5, глава 5.1. програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005 спровођење омладинске политике, функција 950 образовање које није дефинисано нивоом, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.

3. Средства намењена за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења грађана и других правних лица и то у следећим областима: социјална инклузија; развијање социохуманитарних активности и програма;брига о старијим лицима и особама са инвалидитетом и развојним проблемима

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање социохуманитарних програма/пројеката из буџета Градске општине Звездара у 2017. години у складу са Одлуком о буџету ГО Звездара за 2017 . годину („Службени лист града Београда“ бр. 132/16 и 8/17), износи 1.700.000,00 динара.

Средства су обезбеђена у разделу 5. глава 5.1. функција 090 социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 социјална и дечја заштита, програмска активност 0901-0003 подршка социо-хуманитарним организацијама, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Рок за подношење пријава је 5. мај 2017. године на пријавници Општине Звездара. Уколико се документација шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 5.5.2017. године.

Пријава се подноси на Пријавном формулару за суфинансирање који можете преузети са сајта www.zvezdara.org.rs . Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу. Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За додатне информације, бр. тел. 3405-688 и 3405-962 у термину од 8 до 15 часова и мејл адресе: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs и milos.petrovic@zvezdara.org.rs
Прилози:

1. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2017. годину.

2. Пријавни формулар

3. Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда, бр. 46/14)