Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, је на основу дописа Републичке дирекције за робне резерве, упутио обавештење општинама да је Влада Републике Србије дала сагласност да Министарство трговине и услуга, односно Републичка дирекција за робне резерве врши куповину до 70.000 тона меркантилне пшенице овогодишњег рода, домаћег порекла.

Дирекција купује:
1. Меркантилну пшеницу род 2010. године, домаћег порекла
2. Цена 12,00 д/кг (у цену је урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције
3. Меркантилна пшеница треба да је у расутом стању и мора у свему да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију, као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13%, укупне примесе 2%
4. Рок плаћања купљене меркантилне пшенице је 15 дана од дана достављања комплетне документације:
– Потврда о ускалдиштењу, издата од стране овлашћеног складиштара Дирекције
– Магацински улаз, пријемница и сл.
– Сертификат о квалитету издат од стране предузећа овлашћеног за контролу и записник о извршеној контроли, потписан и оверен од стране предузећа које је вршило контролу, као и од овлашћеног складиштара Дирекције
Сертификат о квалитету обезбеђује продавац меркантилне пшенице
5. Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног регистрованог пољопривредног газдинства је 20 тона, а максимална 100 тона.

Зинтересовано регистровано пољопривредно газдинство пријављује се Продуктној берзи, Нови Сад (021/445-413, 445-953, 443-498, 633-9061, 445-406, 526-165, 526-875, 443-473, 633-4251, 523-132, 443-120, 445-423, 443-409, 445-407, 633-8060, 445-416, 522-272, 443-493, 527-329) ради информисања и евидентирања.

Уговор о купопродаји меркантилне пшенице регистровано пољопривредно газдинство закључује са Дирекцијом.

Приликом ускладиштења меркантилне пшенице у силос овлашћеног складиштара Дирекције, а ради продаје исте Дирекцији, активно регистровано пољопривредно газдинство је у обавези да достави:
1. Фотокопију личне карте
2. Фотокопију решења о упису у Регистар пољопривредних газдинстава
3. Потврду о обновљеној регистрацији пољопривредног газдинства за текућу годину
4. Фотокопију легитимације регистрованог пољопривредног газдинства
5. Фотокопију чековне картице текућег рачуна регистрованог пољопривредног газдинства, отвореног код банке

Меркантилна пшеница са територије града Београда може се ускладиштити у силосе овлашћеног складиштара Дирекције: „Житомлин”, Београд; „Маковица”, Младеновац; „Житопродукт”, Београд; „Силос”, Јаково; „НИПС груп”, Београд; ПКБ корпорација, Падинска Скела; „Драган Марковић”, Обреновац.

За све информације заинтересовани се могу обратити Републичкој дирекцији за робне резерве, на бројеве телефона у Београду 011/3238-997, 3239-059.