Ступањем на снагу Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“, 93/14) од 01. септембра 2014. године сачињавање и овера анекса уговора о откупу стана вршиће се код јавног бележника – нотара, у облику јавнобележничког записа. Сачињавање анекса уговора вршило се до сада у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Управе ГО Звездара, док је оверу вршио суд.

У искључивој надлежности јавних бележника је сачињавање уговора о продаји, размени, поклону, закупу, уговори о доживотном издржавању, као и други правни послови у вези са прометом непокретности.

До 01. марта 2015. године јавни бележници – нотари ће паралелно са судовима и органима управе радити овере преписа, потписа и рукописа, сагласност родитеља за путовање деце у иностранство, потврде о животу и сл. Након протека шест месеци и ови послови ће бити у искључивој надлежности нотара.