Након доношења Одлуке о укидању ванредног стања од стране Скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли су се услови за постепени наставак процедура у изради планске документације.

На 98. седници Комисије за планове Скупштине града Београда, одлучено је да се од 13.5.2020. године наставе Законом о планирању и изградњи прописане процедуре („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), односно да се почне са одређивањем датума за јавне увиде у урбанистичке пројекте, нацрте планова детаљне и генералне регулације. Датуми одржавања јавних увида ће бити објављени у средствима јавног информисања, као и на интернет порталу Града Београда.

У периоду одржавања јавних увида, неопходно је придржавати се свих мера утврђеним Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и других мера које се спроводе у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Напомињемо да се јавне седнице неће одржавати све док епидемиолошка процена и мере заштите не буду такве да буде омогућено окупљање већег броја људи у затвореним просторима. Датуми одржавања јавних седница ће бити накнадно објављени у средствима јавног информисања, као и на интернет порталу Града Београда.