Влада Републике Србије је, уз супотпис председника Републике, донела УРЕДБУ о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања.

У Уредби о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 и 53/20), у члану 1а додаје се став 6. који гласи:

„Кретање у време забране је дозвољено деци са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.