Од 03. марта 2014. године ће почети да ради Правна помоћ и у седишту Месне заједнице „Миријево“, Школски трг бр. 2 – Миријево. Правна помоћ ће се пружати сваког првог и трећем понедељка у месецу, у периоду од 8 до 12 часова.

 

Правна помоћ се пружа давањем усмених правних савета, састављањем поднесака: тужби, жалби, захтева, предлога, представки и слично, као и састављањем исправа: уговора, завештања, поравнања, пуномоћја и слично.

 

Усмени правни савети се не наплаћују, док за састављање поднесака којима се иницира покретање било ког поступка пред судом или другим органом, плаћа се накнада у висини од 30% од најнижег износа важеће адвокатске тарифе у време састављања поднесака, без обзира на вредност спора. За састављање уговора о промету непокретности, уговора о доживотном издржавању и слично,  у висини важеће адвокатске тарифе у време састављања уговора.. (Адвокатску тарифу заинтересовани могу погледати на следећој страници http://www.akb.org.rs/propisi/tarifa_akb.pdf).

 

Правна помоћ грађанима састављањем поднесака и исправа, пружа се бесплатно у случајевима када се ради о корисницима права на новчану социјалну помоћ, корисницима минималне зараде и најниже пензије, незапосленим лицима, корисницима борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, када правну помоћ остварују у вези са тим својством, када странка остварује право на законско издржавање, лицима са избегличком статусом и статусом расељеног лица, жртвама насиља у породици када правну помоћ остварују у вези са тим статусом, као и самохраним родитељима када правну помоћ остварују у вези са тим статусом.

 

О постојању наведених чињеница грађанин је дужан да пружи одговарајуће доказе.

Извод из Упутства о пружању правне помоћи(PDF 340 Kb)

Захтев за правну помоћ (PDF 592 KB)