Због великог броја грађана који долазе у Општину Звездара да предају захтев за легализацију повећан је број шалтера за њихов пријем.

Радно време је данас од 8 до 18,30 часова, а сутра, 11. марта, захтеви ће се примати до поноћи. Пошта у згради општине сутра ће радити до 19 часова.

Републичка административна такса за легализацију у износу од 200 динара може се платити уплатницом у било којој пошти или банци у граду.

Најближа пошта згради општине Звездара је у МЗ „Вуков споменик“, Захумска 23а, као и пошта на углу улица Булевара краља Александра и Марка Орешковића код Ђерам пијаце. У близини општине налази се и неколико банака у којима се такса може платити.

Уплатница треба да буде попуњена на следећи начин:

Прималац: Републичка административна такса СО Звездара
Сврха уплате: Републичка административна такса
Жиро рачун: 840-742221843-57
Модел и позив на број: 97 32-022

Захтев се може послати и поштом на адресу:
Градска општина Звездара
Булевар краља Александра 77
11000 Београд

Грађани који пошаљу поштом захтев и доказ о уплаћеној републичкој административној такси, о броју предмета биће накнадно обавештени на адресу коју дају уз Захтев.

Ко не треба да поднесе нови захтев за легализацију
Власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката, који су поднели пријаву за легализацију по раније важећем закону у прописаним роковима, односно од 13.маја 2003. године до 13.новембра 2003. године и од 26. априла 2006. године до 26. октобра 2006. године, сазидали комплетно објекат, односно завршили објекте до 13.маја 2003. године, немају обавезу подношења захтева, већ се та пријава сматра захтевом, уз напомену да пријава није одбачена по раније важећем Закону, ако јесте потребно је да се поднесе нови Захтев.

Ко треба да поднесе нови захтев за легализацију

1.Ако су пријаве поднешене после законски предвиђених рокова, односно од 27. октобра 2006. године до 10. септембра 2009. године и од 14. новембра 2003. године до 25. априла 2006. године, а нису обновљени у законом предвиђеном року (Закон о изменама и допунама, Закон о планирању и изградњи , „Сл. гласник РС“ 34/06), за исте је потребно да се поднесе нови захтев, иначе ће се сматрати да сте од пријаве одустали.

2.Уколико је објекат (или део објекта), који сте пријавили за легализацију по раније важећем закону, у тада прописаним роковима, односно од 13.маја 2003. године до 13.новембра 2003. године и од 26.априла 2006.године до 26.октобра 2006.године, изграђен односно реконструисан и дограђен после 13.маја 2003. године, неопходно је да поднесете нови захтев за легализацију и наведете ранији број пријаве за легализацију (у оквиру захтева постоји место за упис броја предмета раније пријаве).

3.Пријаве, односно захтеви за издавање одобрења грађевинске и употребне дозволе, који су одбачени по раније важећем закону.

4.Ко до сада није подносио никакву пријаву или захтев може поднети захтев за легализацију уз услов да је објекат сазидан до 11.септембра 2009.године

Задњи дан подношења захтева је 11.март 2010. године

Када се попуњава нови захтев за легализацију, ако постоји веза са старом пријавом, на другом листу постоји затамњени део са белим пољем, где треба уписати број старе пријаве са годином подношења.

Напомена: Уколико сте за исти објекат до ступања на снагу овог Закона подносили пријаву за легализацију наведите број под којим је иста евидентирана од стране градске општине Звездара бр 351- /

Да би Ваш захтев био комплетан, у складу са новим Законом, потребно је да Ваш предмет садржи, уз напомену да се може накнадно доставити:

1. Доказ о праву својине, односно закупа односно коришћења на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту

2. Геодетски снимак објекта
Геодетски снимак, не старији од шест месеци (оверен од стране овлашћеног предузећа), треба да садржи):
Уцртан објекат, који је предмет легализације, у јасно назначеним границама парцеле, број парцеле, назначену катастарску општину, адресу објекта и име инвеститора као и приказ суседних катастарских парцела. Ако има више објеката на кат. парцели на којој се налази предметни објекат и њих треба уцртати. На уцртаном објекту који предмет легализације треба да буде јасно назначена спратност, означене две тачке предње фасаде објекта (Gauss-Krugerov координатни систем), а што је потребно за лоцирање положаја објекта, и размеру у којој је рађен геодетски снимак. Треба да буде назначена бруто површина основе објекта, као и бруто развијена грађевинска површина (бруто површине надземних етажа).
Накнадно треба да се достави оригинал копије плана са уцртаним објектом за легализацију, који је оверен од стране Републичког геодетског завода.

3. Фотографије објекта које приказују изглед објекта са уличне, дворишне и бочних страна, димензија 100х150мм, ако је у питању реконструкција, које приказују реконструисани део објекта (фотографије споља и изнутра).

Ако је у ранијем поступку поднет пројекат изведеног објекта (не рачунајући архитектонске скице и елаборате о попису и геодетском снимању), не подноси се технички извештај, односно записник о извршеном вештачењу.

4.
А) технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења (за породичне стамбене објекте до 100 м2 и стамбене објекте преко 100 м2), са једним станом.
Б) записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта са спецификацијом посебних физичких делова за стамбене објекте са више станова, стамбено -пословне објекте, пословне и производне објекте.
Ц) пројекат изведеног објекта са извршеном спољном техничком контролом, за који је издато одобрење за изградњу, односно потврда о пријави почетка извођења радова са овереним главним пројектом, а којим је одступљено од издатог одобрења за изградњу, односно од потврде о пријави почетка извођења радова и потврђеног главног пројекта.
5. Напомена : за помоћни објекат се подноси доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту, геодетски снимак, као и архитектонске скице са изјавом о степену завршености предметног објекта.

Да би се издала потврда о привременом прикључењу на електроенергетску, гасну, телекомуникациону или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију, за привремени кућни број и остало, захтев за легализацију, који се односи на предметни објекат, треба да садржи:

1. Геодетски снимак објекта
Геодетски снимак, не старији од шест месеци (оверен од стране овлашћеног предузећа), треба да садржи:
Уцртан објекат, који је предмет легализације, у јасно назначеним границама парцеле, број парцеле, назначену катастарску општину, адресу објекта и име инвеститора као и приказ суседних катастарских парцела. Ако има више објеката на кат. парцели на којој се налази предметни објекат и њих треба уцртати На уцртаном објекту који је предмет легализације треба да буде јасно назначена спратност, означене две тачке предње фасаде објекта (Gauss-Krugerov координатни систем), а што је потребно за лоцирање положаја објекта, и размеру у којој је рађен геодетски снимак. Треба да буде назначена бруто површина основе објекта, као и бруто развијена грађевинска површина (бруто површине надземних етажа).
Накнадно треба да се достави оригинал копије плана са уцртаним објектом за легализацију, који је оверен од стране Републичког геодетског завода.

2. Фотографије објекта, које приказују изглед објекта са уличне, дворишне и бочних страна, димензија 100х150мм, ако је у питању реконструкција, које приказују реконструисани део објекта (фотографије споља и изнутра).

Молимо вас за мало разумевања у вези рока за издавање потврда, јер је у току подношење захтева за легализацију, тако да после 11. марта можете очекивати позиве да преузмете ваше потврде.

Одлуком о измени Oдлуке о градској управи („Службени лист града Београда“ бр.61/09) основан је нови Секретаријат за послове легализације објеката Града Београда у Улици Краљице Марије бр.1, XVI спрат. У наредном периоду сви предмети ће бити прослеђени на даљу надлежност.

Пријем странака на петом спрату општинске управе у Булевару краља Александра 77 је од 12 до 16 часова радним данима