Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања којим је ванредно стање укинуто дана 7.маја 2020.године. Одлука о проглашењу заразне болести COVID -19, изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и Наредба о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 су и даље на снази, тако да укидањем ванредног стања не престаје примена епидемиолошких мера, односно мера за заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних који се односе на мере превенције.

Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, али и нормалног обављања послова Управе и пружања услуга грађанима након укидања ванредног стања примењују се мере заштите од заразних болести COVID-19 након укидања ванредног стања,  које су:

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

У примени су и даље опште и посебне мере превенције и заштите, према препорукама надлежних органа. 

Мере превенције и заштите у вези са комуникацијом са странкама које улазе у објекат Управе зграде Градске општине Звездара:

Запослени службе физичко-техничког обезебеђења и противпожарне заштите објекта Управне зграде Градске општине Звездара на главном улазу у објекат врше контролу свих странака које долазе у објекат. Странке су обавезне да поседују лична заштитна средства (маску и рукавице), као и да пре уласка у објекат обавезно прођу преко „дезобаријере“ – која се налази непосредно испред улазних врата.

Након уласка у предпростор објекта бесконтактним топломером им се врши мерење телесне температуре. Уколико им се утврди повишена телесна температура одмах се удаљавају из простора, са препоруком да се одмах јаве надлежном дому здравља – COVID амбуланти. Уколико им је телесна температура у прописаним границама, врши им се дезинфекција руку и дозвољава улазак у објекат и у Службу за управљање документима – писарницу, ради личне предаје њихових поднесака/писмена, уз обавезно поштовање прописаног физичког размака/физичке дистанце од 2м.

У овом простору ће се извршити примерено и видно обележавање прописаног физичког размака/физичке дистанце. Радници службе ФТО и ПП заштите објекта врше сталну контролу броја странака у овом простору приоритетно водећи рачуна о дефинисаном капацитету и броју лица која истовремено могу боравити у овом простору, као и о прописаном физичком размаку/ физичкој дистанци.

Уколико се утврди неодложна службена потреба да странка буде примљена од стране одређеног службеника из органа који непосредно службено поступа по њеном предмету/захтеву/поднеску, то ће бити омогућено искључиво у одређеном боксу Услужног центра, у који ће са свом расположивом и потребном службеном документацијом по позиву доћи службеник и примити странку;

Странке се упућују да се у вези са својим поднесцима/захтевима  приоритетно обраћају свим органима који имају пословно седиште у објекту Управне зграде Градске општине Звездара,  путем пословне поште или путем електронске поште. По овом основу ће се редовно и благовремено вршити примерено ажурирање и иновирање свих јавно доступних садржаја на званичном сајту Градске општине Звездара.

Запослени не треба да инсистирају на личном присуству странака, осим ако прописи не налажу другачије.

Наведена процедура поступања је обавезујућа за све странке које долазе у објекат Управне зграде Градске општине Звездара у било који од органа: Управа Градске општине Звездара, Пореска Управа – филијала Звездара, Градска управа града Београда – Секретаријат за управу – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и зборна права – Одељење Звездара.